VAROVA-valot Postikadun risteyksessä
Ensimmäiset VAROVA-valot Mannerheimintien ja Postikadun risteyksessä

VAROVA - kiskoylitysvalot

VAROVA on uusi raitiovaunujen valo-ohjaustapa raitiokiskot ylittävällä suojatiellä. Sen tavoite on lisätä liikennevalojen noudatettavuutta siten parantaa liikenneturvallisuutta. VAROVA-valoissa raitiokiskot ylittävän suojatien jalankulkuopastimet ovat normaalisti pimeitä. Kun ratikka lähestyy valoja, kaksi rinnakkaista jalankulkijaopastinta palaa punaisina ja lisäksi kuuluu ratikasta varoittava äänimerkki.

Taustaa

Kiskoylityksen yhtenäinen ohjaus
Kiskoylityksen yhtenäinen ohjaus

Liikenne- ja viestintäministeriön tieliikenteen liikennevaloja koskevan asetuksen (1021/ 15.11.2001) mukaan suojatien jatkeella oleva raitiokiskojen ylitys on aina ohjattava liikennevaloilla.

23§ - Milloin liikennevaloilla ohjatun suojatien jatkeena on raitiotien ylityskohta, on liikennettä myös siinä ohjattava liikennevaloin

Koska raitiokiskot ylittävän suojatien valo-ohjaus on yleensä tahdistettu autoliikenteen ajokaistojen ylittävien suojateiden valo-ohjaukseen, niin kiskosuojatiellä jalankulkijoiden valo-opastimet ovat suurimman osan ajasta punaisina.

Koska raitiokiskot ylittävän suojatien valo-ohjaus on yleensä tahdistettu autoliikenteen ajokaistojen ylittävien suojateiden valo-ohjaukseen, niin kiskosuojatiellä jalankulkijoiden valo-opastimet ovat suurimman osan ajasta punaisina.

Tästä syystä jalankulkijat ylittävät kiskosuojatien yleisesti punaisen valon aikana, mikä on omiaan vähentämään jalankulkijoiden punaisen valon noudattamista erityisesti kiskosuojatiellä, mutta mahdollisesti myös muualla liikennevaloissa.

Liikennesuunnitteluosasto on yhdessä näkövammaisia edustavan yhdistyksen Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry. sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen raitiovaunuyksikön kanssa kehittänyt uuden liikennevalojen ohjaustavan kiskot ylittävälle suojatielle.

Liikennevalojen uusi ohjaustapa VAROVA

Uuden ohjaustavan nimitys on VAROVA - Valo-ohjaus raitiovaunukiskot ylittävällä suojatiellä. Se toimii seuraavasti:

  • Kiskosuojatien kohdalla on kaksi rinnakkaista punaista jalankulkijaopastinta. Vihreä jalankulkijaopastin poistetaan käytöstä.
  • Jalankulkijaopastimet näyttävät punaista valoa vain silloin kun raitiovaunu lähestyy suojatietä tai on sen kohdalla.
  • Muuna aikana jalankulkijaopastimet ovat sammutettuina (pimeinä).
  • Raitiovaunujen liikennevalot ja niiden toiminta ovat nykyisen ohjaustavan mukaiset
  • Näkövammaisten ääniopastusta ei ole kiskot ylittävän suojatien kohdalla. Sen sijaan jalankulkijaopastimien punaisen valon aikana käytetään erityistä raitiovaunuista varoittavaa kilkattavaa varoitusääntä. Autokaistojen ylittävien suojateiden ääniopastus säilyy ennallaan.
VAROVA-ohjauksen toimintaperiaate
VAROVA-valojen toimintaperiaate

VAROVA -valoista on hyötyä

VAROVA -valot raitiokiskot ylittävällä suojatiellä lisää liikennevalojen noudatettavuutta vähentämällä turhaa punaisen valon takana odottamista ja sitä kautta parantaa liikenneturvallisuutta.

Punaisen valon alennustila poistuu
Nykyisin jalankulkijat kulkevat yleisesti kiskosuojatien ylitse punaista valoa vasten. VAROVA –ohjauksessa kiskojen kohdalla näytetään punaista valoa vain silloin kun raitiovaunu lähestyy suojatietä tai on sen kohdalla, mikä lisää valojen noudatettavuutta. Jalankulkijat voivat ylittää kiskosuojatien aina kun raitiovaunu ei ole paikalla, mikä vähentää punaisen valon takana odottamista.

Punainen valo näkyy paremmin
VAROVA -ohjauksessa käytetään kahta rinnakkaista punaista jalankulkijaopastinta, jolloin kiskot ylittävän suojatien punainen valo erottuu paremmin kuin nykyinen yhden opastimen punainen valo. Kahden rinnakkaisen valo-opastimen käyttö erottaa myös siirtymäkauden aikana VAROVA – ohjauksella toimivat valot perinteisistä vihreä/punainen –ohjauksella toimivista valoista.

Ei vaikuta jalankulkijan yhtenäiseen kadunylitysmahdollisuuteen
VAROVA -ohjauksella ei ole käytännössä merkitystä jalankulkijoiden yhtenäisen kadunylityksen kannalta. Kiskosuojatien kohdalla oleva pimeä opaste voidaan tarvittaessa tahdistaa ajokaistojen vihreän valon kanssa kuten nykyäänkin.

Raitiovaunuliikenteen sujuvuus paranee
Pysäkeillä, joilla on vähän jalankulkijoita, VAROVA –ohjaus parantaa raitiovaunuliikenteen sujuvuutta esimerkiksi pysäkiltä lähdettäessä. Käynnistämällä jalankulkijan punainen valo normaalia aikaisemmin, voidaan raitiovaunun ajolupa aloittaa vastaavasti aikaisemmin ja samalla lyhentää raitiovaunujen odotusaikaa jopa 10-15 sekuntia.

Jalankulkijan erehtymisriski vähenee
Kiskosuojatien kohdalla nykyään näkyvä vihreä valo saattaa erehdyttää ajoradan reunassa odottavaa jalankulkijaa kuvittelemaan, että se ohjaa myös ajoradan ylitystä. VAROVA -ohjauksessa ei näytetä vihreää valoa, joten erehtymisriskiä ei enää ole.

Erehtymisriski väärän opastimen katsomisesta
Jos kiskosuojatien kohdalla oleva opastin on vihreä. jalankulkija voi erehtyä opastimesta

Kohti kansainvälistä käytäntöä
VAROVA –ohjaus on vastaa yhteispohjoismaista valo-ohjauskäytäntöä, koska Ruotsissa ja Norjassa kiskosuojatien kohdalla valot ovat pimeinä silloin kun raitiovaunua tai Ruotsissa myös bussia ei ole tulossa.

Toteutus poikkeusluvalla

VAROVA-ohjaus toteutetaan Liikenne- ja viestintäministeriön poikkeusluvalla. Samalla tavalla ovat tulleet käyttöön myös uudet valo-ohjaustavat kuten jalankulkijan vilkkuva vihreä, autoliikenteen vapaa oikea, pyöräilijöiden BEPOLITE-valot sekä joukkoliikenteen Jokerivalot. Nämä kaikki on kokeiltu aikanaan Helsingissä ja myöhemmin ne ovat tulleet käyttöön myös muualla Suomessa.

Ensimmäiset VAROVA-valot

Ensimmäiset VAROVA-valot tulivat käyttöön Mannerheimintien ja Postikadun risteyksessä 26.5.2008 ja Mannerheimintiellä Finlandia-talon pysäkin kohdalla olevilla kahdella suojatiellä 2.6.2008.

Postikadun risteyksessä VAROVA -valot ovat pitkällä yhtenäisellä suojatiellä vilkkaasti käytetyn pysäkin kohdalla. Jalankulkijoilla on yhtenäinen kadunylitys.

Finlandia-talon suojateiden kohdalla jalankulkijoilla ei ole yhtenäistä kadunylitystä. Tällaisella suojatiellä VAROVA valo-ohjaus selkeyttää valo-ohjausta vähentämällä jalankulkijan mahdollisuutta katsoa väärää opastinta.

VAROVA-ohjaus on tutkittu

Kiskosuojatien kohdalla VAROVA vähensi odotusten mukaan vasten punaista valoa kulkemista: lasipalatsin suojatien kohdalla vähennys oli 7 prosenttiyksikköä ja Finlandia-talon kohdalla 19%.

Ennen / Jälkeen - Postikadun risteyksen kiskosuojatie
Ennen / Jälkeen (VAROVA)
Postikadun risteyksen suojatie
Ennen / Jälkeen - Finlandiatalon kiskosuojatiesuojatie
Ennen / Jälkeen (VAROVA)
Finlandiatalon suojatie

Jalankulkijan ylitys kiskosuojatiellä eri opastinkuvien aikana
Suoja-ajalla (punainen) ylittäneet on merkitty keltaisella ja oranssilla värillä

Sen sijaan ajoratasuojateiden kohdalla punaista valoa vasten kulku lisääntyi Lasipalatsin kohdalla juuri ennen jalankulkuvihreän syttymistä. Tämä aiheutui siitä, että raitiovaunuilmaisimen pieni epätarkkuus saattoi viivyttää punaisen valon sammumista 0-2 sekuntia, jolloin jalankulkijat ennakoivat valon vaihtumisen ja lähtivät liikkeelle jo punaisen valon aikana - varsinkin kun autoliikennettä ei enää ajoradan kohdalla ollut. Finlandia-talon kohdalla vastaavaa tilannetta ei ollut.

Ennen / Jälkeen - Postikadun risteyksen ajoratasuojatie
Ennen / Jälkeen (VAROVA)
Postikadun risteyksen suojatie
Ennen / Jälkeen - Finlandiatalon suojatie
Ennen / Jälkeen (VAROVA)
Finlandiatalon suojatie

Jalankulkijan ylitys ajoratasuojatiellä eri opastinkuvien aikana
Suoja-ajalla (punainen) ylittäneet on merkitty keltaisella ja oranssilla värillä

Useimmat jalankulkijat pitivät VAROVAA parempana verrattuna perinteiseen valo-ohjaukseen. Kuitenkin kolmannes katsoi, että entinen on parempi. On todennäköistä, että tilanne tulee muuttumaan VARIOVAN hyväksi kun uuteen ohjaustapaan enemmän totutaan.

Näkövammaiset kannattivat Varovaa. Sen sijaan raitiovaunukuljettajista 44% katsoi, että perinteinen valo-ohjaus on parempi. Tästä huolimatta he hyväksyivat Varovan laajentamisen muualle kuin keskustan jalankulkualueen vilkkaille suojateille.

Jalankulkijoiden mielipide VAROVA-valoista
JALANKULKIJAT
Raitiovaunukuljettajien mielipide VAROVA-valoista
RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT

Mielipiteet perinteisten ja VAROVA -valojen paremmuudesta
VIHREÄ: Perinteinen parempi, MUSTA: Varova parempi
KELTAINEN: Postikadulla perinteinen ja Finlandia-talolla Varova parempi

Parannuksia VAROVAAN

Liikennesuunniteluosasto esitellessään VAROVAN tutkimustuloksia kaupunkisuunnittelulautakunnalle 4.6.2009 kiinnitti huomiota kahteen asiaan, jolla VAROVAN toimintaa voidaan parantaa.

Toinen oli jalankulkijoiden lisääntynyt punaista valoa vasten kulkeminen ajoradan ylittävän suojatiellä juuri ennen vihreän valon syttymistä. Sen määrää katsottiin voitavan vähentää aloittamaallasuojateiden vihreän valo muutamaa sekuntia ennen kuin kiskosuojatien kohdalla oleva punainen valo sammuu.

Ajoitusmuutos
Ajoitusmuutos, joka vähentää jalankukijoiden punaista valoa vasten kulkemista

Toinen parannus liittyi VAROVA-opastimeen - kahden rinnakkaisen jalankulkijaopastimen asennus on kaupunkikuvallisesti kömpelö. Parempi ratkaisu olisi korvata kaksi opastinta yhdellä isokokoisella halkaisijaltaan 30 cm:n kokoisella jalankulkijaopastimella. Lisäksi opastimessa näkyisi pimeänä jalankulkijan valkea ääriviivakuvio, joka selkeyttäisi opastimen merkitystä silloin kun punainen valo ei ole näkyvissä.

Opastinmuutos
Uusi VAROVA-valojen jalankulkijaopastin

Pikaiset kenttäkokeilut VAROVA- valojen ajoituksen säätämisellä siten, että ajaradan kohdalla vihreä valo alkaisi muutama sekunti ennen kiskosuojatien punaisen sammumista ei ollut sellaisenaan toteutettavissa. Tällainen ajoitustapa olisi mahdollinen vain, jos ratikan kulku suojatien kohdalla tiedettäisiin tarkemmin, esimerkiksi lisäilmaisimella.

Isokokoisen jalankulkuopastimen käytölle ministeriö myönsi poikkeusluvan 1.9.2010.